Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u precies welke persoonsgegevens we van u verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 mei 2021. Als u vragen heeft over de inhoud, neem dan contact met ons op.


1. Wettelijke plicht

We vinden het vertrouwelijk behandelen van uw gegevens niet alleen belangrijk vanuit morele overwegingen, verwerking van de persoonsgegevens gebeurt ook in overeenstemming met de privacywetgeving. Als ontvanger van persoonsgegevens van deelnemers aan ons spel dienen we voor de omgang met deze gegevens te voldoen aan alle regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening is de Nederlandse variant van de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). De GDPR geldt sinds 25 mei 2018 voor de hele Europese Unie (EU). Onze website https://www.hierbeginthet.nu voldoen aan alle voorwaarden voor een veilige online omgeving.


2. Persoonsgegevens

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn persoonsgegevens alle gegevens die betrekking hebben op een ‘geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon’. De combinatie van naam en geboortedatum, contactgegevens, een pasfoto, e-mailadres, telefoonnummer, opleiding en kenteken zijn voorbeelden van persoonsgegevens. Daarnaast kent de wet bijzondere persoonsgegevens. Dit is extra gevoelige informatie die ook extra beschermd moet worden. Dit zijn bijvoorbeeld uw Burgerservicenummer, betaalgegevens en gezondheids- of medische gegevens.


2.1 Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten

A) uw naam en e-mailadres voor:

- het onderhouden van contact met u, bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief;

- het beantwoorden van uw vragen, als u die stelt via ons contactformulier of ons e-mailadres;

- uw e-mailadres en woonadres (enkel straat en huisnummer) zijn zichtbaar voor andere teamleden als u ermee akkoord gaat dat deze gegevens na aanmelding getoond worden

B) uw postcode van zes tekens voor:

- het informeren van uw gemeente over de voortgang van het team met uw postcode;

- onderzoek ter verbetering van de kwaliteit van ons spel;


2.2 We registreren uw persoonsgegevens als volgt

- als u uw postcode invult, wordt deze opgeslagen op basis van de zes tekens;

- als u de online testvragen invult, worden de door u gegeven antwoorden op het niveau van uw postcode van zes tekens onthouden en ter informatie gedeeld met een contactpersoon van uw gemeente, ook zijn een aantal antwoorden zichtbaar voor uw teamgenoten in de teamfase (na inlog);

- als u zich bij uw buurtteam aanmeldt, vult u zelf uw naam, adresgegevens en e-mailadres in en maakt u een wachtwoord aan. Het wachtwoord is alleen bij ons en uzelf bekend. Uw naam, e-mailadres en adresgegevens zijn, na inloggen, tevens zichtbaar voor uw teamleden. Hiervoor geeft u toestemming in de aanmeldmodule. U kunt er tijdens het aanmelden, of in uw teamaccount, voor kiezen om uw gegevens niet (langer) zichtbaar te houden voor teamleden. Alleen uw voornaam is dan nog openbaar. Uw e-mailadres blijft te allen tijde bekend bij het projectteam van HIER en wordt gebruikt voor activiteiten zoals boven beschreven. 


2.3 We registreren uw IP-adres bij

- bezoek aan de website van HIER begint het;


3. Optimale bescherming

In lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschermen we uw persoonsgegevens door middel van de volgende getrapte aanpak:


3.1 Doelmatig gebruik 

We verwerken niet meer persoonsgegevens dan nodig voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Statistische persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van onze doelstellingen. Daarnaast respecteren we de wettelijke bewaartermijnen. Na afloop hiervan vernietigen we de persoonsgegevens of bewaren we ze geanonimiseerd, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar een persoon.


3.2 Veilige bewaarplaats 

Persoonsgegevens bewaren we op een veilige plek en we nemen alle noodzakelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om verlies van, misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.


3.3 Alleen geautoriseerde toegang 

Alleen geautoriseerde personen en toegelaten partijen hebben bij ons toegang tot plekken waar persoonsgegevens worden bewaard.

3.3.1. Toegangsbeheer eigen medewerkers

Alleen medewerkers die persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren hebben toegang hiertoe. Ze mogen deze bovendien alleen verwerken als dit noodzakelijk is.

3.3.2. Gegevens delen met externe partijen

Wij delen alleen gegevens met derden, in dit geval bijvoorbeeld uw gemeente en/of de teamcaptain,, als dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering, in dit geval beperkt zicht dit tot uw e-mailadres als u toestemming geeft om deze te delen en het delen van de antwoorden uit de typetest op basis van postcode-zes. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden. Als we persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken doen we dit waar mogelijk, geanonimiseerd of geaggregeerd, zodat ze niet meer te herleiden zijn naar specifieke personen.

3.3.3. Overige verplichtingen

Naast de verplichtingen uit wet- en regelgeving kunnen ook bepaalde instanties ons verplichten persoonsgegevens te verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de politie of belastingdienst.

3.3.4. Noodzakelijk voor bedrijfsvoering

Om op efficiënte en effectieve wijze onze doelstellingen te realiseren werken we samen met externe partijen zoals onze webdeveloper. Als een andere partij of instantie persoonsgegevens voor ons verwerkt of ontvangt, moet deze partij een verwerkersovereenkomst of onderlinge regeling tekenen waarin staat waarvoor ze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze de gegevens beveiligen. Zo zorgen we ervoor dat externen net zo zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan als wijzelf.


3.4 Uw rechten 

Als deelnemer aan ons spel HIER begint het heeft u het recht op inzage, verbetering, aanvulling en verwijdering van uw persoonsgegevens die door ons zijn verwerkt. U kunt hiervoor een verzoek indienen door contact met ons op te nemen via 0307116900.

3.4.1. Recht op inzage

Als u een verzoek tot inzage indient, laten we u zien welke gegevens we van u vastleggen, hoe we eraan komen, wie ze ontvangen en waarvoor we ze gebruiken.

3.4.2. Recht op verbetering en aanvulling

Als persoonsgegevens niet juist of onvolledig zijn, heeft u het recht deze aan te laten passen.

3.4.3. Recht op beperking van de verwerking

In sommige gevallen kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.

3.4.4. Recht van verwijdering

Als uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verzameld, kunt u ons vragen ze te verwijderen. Als we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren (bijvoorbeeld voor de belastingdienst), is dit niet mogelijk.

3.4.5. Recht van dataportabiliteit

U heeft het recht ons te verzoeken uw gegevens aan uzelf of een instantie over te dragen.

3.4.6. Autoriteit Persoonsgegevens

Bij vragen kunt u altijd terecht bij Klimaatstichting HIER. Kunnen wij uw vraag niet voldoende beantwoorden of bent u ontevreden over de manier waarop wij dit hebben gedaan? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Stichting HIER klimaatbureau valt – zoals alle organisaties die persoonsgegevens verwerken – onder het toezicht van de AP. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl leest u hoe u contact op kunt nemen met de AP. Gelukkig is dit zelden nodig. We zullen namelijk altijd proberen samen met u tot een goede oplossing te komen.


4. Voor wie?

Deze privacyverklaring geldt voor alle gebruikers van bewonersspel HIER begint het van Klimaatstichting HIER.


5. Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze diensten maken we gebruik van tijdelijke cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Met deze cookies verzamelen we geen persoonlijke gegevens. We gebruiken ze alleen om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker te maken. Ook gebruiken we een cookie die ervoor zorgt dat onze website u kan herkennen. Dankzij deze cookie kunnen we onze site speciaal op u instellen. Liever geen cookies? Geen probleem. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser uitschakelen. U kunt dan nog steeds onze website bezoeken.


6. Wijzigingen

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kunnen we, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.